Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Isostore en op alle gesloten overeenkomsten.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
1.3 Hoewel Isostore haar leveringen standaard beperkt tot België en Nederland kunnen ook afnemers gevestigd in andere landen zich tot Isostore wenden. De afnemer dient voor leveringen buiten België en Nederland, voorafgaand aan het plaatsen

van een bestelling contact op te nemen met Isostore via telefoon (+32 472 80 33 00) of via e-mail info@isostore.be voor een vrijblijvende offerte. De afnemer dient er rekening mee te houden dat voor leveringen buiten België of Nederland afwijkende leveringskosten en betaalmiddelen kunnen worden gehanteerd.

De prijzen van de op de website aangeboden goederen, zijn evenwel ook voor buiten België en Nederland gevestigde afnemers van toepassing.

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst
2.1 Bestellingen kunnen geplaatst worden met opgave van volledig ingevulde gegevens (met vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), via de webshop.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden vermeld op de website en in de catalogi.
Op de website worden steeds de meest actuele Algemene Voorwaarden vermeld.
2.3 Aan de acceptatie van bestellingen kunnen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Isostore in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na
overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd. Indien niet mogelijk zal Isostore een terugbetaling aan de afnemer doen voor het bedrag van de bestelling.
2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Isostore de bestelling heeft geaccepteerd.
2.6

 

Na elke bestelling ontvangt de afnemer op het door hem, tijdens de bestelprocedure, opgegeven e-mailadres een orderbevestiging met een overzicht van de door de afnemer geplaatste bestelling. De afnemer kan de gegevens van zijn bestelling bovendien via de website (door in te loggen op zijn persoonlijke account) te allen tijde consulteren, afdrukken en bewaren op een duurzame gegevensdrager.
3. Prijzen
3.1 De prijzen op de website van Isostore zijn de actuele geldende prijzen.

De prijzen in mailingen en offertes kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het verstrijken van de geldigheidsduur van de in mailingen en offertes vermelde prijzen zijn doorgevoerd.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen kan Isostore de prijzen en de overige Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen.
3.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW en kosten van verpakking maar exclusief kosten van vervoer en verzending tenzij anders vermeld staat.

Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een de op de website en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten aan de afnemer in rekening gebracht.

3.4 Isostore is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de BTW en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen voor zover zij hier door de wetgever toe wordt verplicht.
4. Levering
4.1 Isostore bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.2 Isostore levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan, verzendt Isostore uiterlijk binnen twee weken na de acceptatie van de bestelling een bericht aan de afnemer.

De afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

4.3 Isostore behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren.

Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7
kalenderdagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Isostore aangevuld of opnieuw gedaan.
5. Betaling
5.1 Betaling geschiedt per bankoverschrijving, online bankieren, paypal of bij afhaling (indien gekozen voor afhaling).
5.2 Indien is overeengekomen dat op factuur wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
5.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Isostore zich het recht voor een door de afnemer voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
5.4 Verrekening met vorderingen op Isostore of opschorting is niet toegestaan.
5.5 Vooruitbetaling kan slechts per bank overschrijving.
5.6 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Isostore kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Isostore, totdat door de afnemer aan alle verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 Isostore is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die eigendom van Isostore zijn gebleven terug te (laten) nemen.
8. Garantie
8.1 Isostore garandeert ten aanzien van een afnemer die de goederen niet geheel of gedeeltelijk voor beroepsmatig gebruik aankoopt of bestemt gedurende 2 jaren te rekenen vanaf de levering van de producten de kwaliteit van deze producten, volgens de in dit artikel bepaalde voorwaarden.
8.2 Indien de geleverde producten niet overeenstemmen met de beschrijving in het garantiebewijs, de beschrijving in de catalogi of op de website van Isostore kan de afnemer die de goederen niet geheel of gedeeltelijk voor beroepsmatig gebruik aankoopt, aanspraak maken op een garantie mits hij Isostore daarvan schriftelijk op de hoogte stelt binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop de afnemer het gebrek heeft vastgesteld.
Samen met de melding dient de afnemer een omstandige omschrijving van het gebrek, alsmede een kopie van de verkoopfactuur mee te sturen
8.3 Ingevolgde een rechtsgeldig uitgeoefende garantie-aanspraak heeft de afnemer recht op een kosteloos herstel of kosteloze vervanging (ter keuze van Isostore) van het goed, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.
8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:
- het product bij terugzending onvoldoende werd beschermd tegen transportschade;

- wijzigingen aan het product zijn aangebracht;

- sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik,

zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;

- het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;

- sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval,

natuurrampen enz.;

- Isostore niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld van onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

8.5 De rechtsvordering van de afnemer verjaart na verloop van een jaar vanaf de dag waarop de afnemer het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee jaren, zoals bedoeld in artikel 8.1, mag verstrijken.
8.6 Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het product, dan geldt tot bewijs van het tegendeel door Isostore het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit dat het product nieuw is.
8.7 Rekening houdende met het gebruik dat de afnemer heeft gehad sinds de levering van
het product, heeft de afnemer het recht om een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen:
· indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of

· indien Isostore niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast

voor de afnemer de herstelling of de vervanging heeft verricht.

 

De afnemer heeft niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

8.8 Indien het product aan de eerste afnemer sedert meer dan een jaar werd geleverd en Isostore het product waarvoor de afnemer een geldige garantieaanspraak kan laten gelden, niet meer kan herstellen of het desbetreffende artikel niet meer op voorraad heeft, dan biedt Isostore de mogelijkheid om, naar keuze van de afnemer, een vervangend artikel tegen 50% van de aankoopprijs te leveren, of 50% van de betaalde aankoopprijs terug te betalen.
8.9 Na het verstrijken van de garantietermijn van twee jaren, zoals bedoeld in artikel 8.1 en voor afnemers die het product geheel of gedeeltelijk aankopen of bestemmen voor beroepsmatig gebruik vanaf het sluiten van de koop-verkoop overeenkomst, is Isostore gehouden tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van het verkochte product.
9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Isostore met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
9.2 Isostore is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Isostore beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag zoals vermeld op de desbetreffende verzonden factuur.
10. Geschillen
10.1 Geschillen worden zoveel als mogelijk in onderling overleg opgelost.
10.2 Op de via de website gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die voortvloeien uit de via de website gesloten overeenkomsten.